Photographer: Renata Kaveh. Stylist: Bradley Whitehouse. Groomer: Aniya Nandy.

Back